News Release

ประกาศ : ขยายเวลารับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปี 2560

ขยายเวลารับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

Date : 11-10-2017

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ สำหรับปี 2560

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย ครู อาจารย์ สมัครรับรางวัล สำหรับปี 2560

Date : 13-07-2017