มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ขอเชิญนักวิจัย ครู-อาจารย์ ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย
มูลค่ารวม 5.5 ล้านบาท

  1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
  2. เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร