มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับโล่รางวัล พร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ล้านบาทให้กับนักวิจัยที่มีผลงาน โดดเด่น และรางวัลแก่ครูอาจารย์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อีก 7 แสนบาท โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และ มร.นิคคาคุ ประธานบริหาร บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น

ในปีนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล โดยมีผลงานด้านการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของไทย และการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและเชื้อราเพื่อนำมาใช้เป็นโครงสร้างต้นแบบในการพัฒนาเป็นยาต้านแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง และลดไขมันในเลือด นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารที่ผลิตโดยเชื้อราในปริมาณมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การหาวิธีเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารต้นแบบ ตลอดจนสามารถแยกสารธรรมชาติได้จำนวนมากกว่า 1,000 สาร โดยจัดเป็นสารใหม่จำนวนมากกว่า 350 สาร ทำให้ได้ฐานข้อมูลสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ อันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยด้านการค้นหายาจากทรัพยากรทางชีวภาพ

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีพุทธศักราช 2560 คือ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผลงานด้านการสร้างบุคลากรวิจัย การส่งเสริมศักยภาพการสร้างผลงานวิจัยและวิชาการ โดยมีผลงานสิทธิบัตรระดับนานาชาติ 4 เรื่อง และอนุสิทธิบัตรในประเทศ 6 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 จำนวน 206 ฉบับ นอกจากนี้ ยังให้บทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นแกนกลางในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตซีอิ้วในประเทศไทย การพัฒนาวัคซีนร่วมกับบริษัทเอกชน รวมถึงการใช้โรงงานต้นแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดสอบและขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว มูลนิธิโทเรฯ ยังได้ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีโดยหัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ทุน มูลค่ารวม 4 ล้านบาท ได้มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 20 ทุนวิจัย ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 8 โครงการ สาขาเคมี จำนวน 4 โครงการ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 โครงการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรฯ ได้คัดเลือกให้มีผู้ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยได้มอบเงินรางวัล มูลค่ารวม 680,000 บาท ให้กับอาจารย์ผู้ชนะรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนต้นสังกัดเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของครูและนักเรียนอีกด้วย