มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561″ ซึ่งนับเป็นปีที่ 25 ที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับโล่รางวัลพร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ล้านบาท ให้กับนักวิจัยที่มี ผลงานโดดเด่น และรางวัลแก่ครูอาจารย์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกกว่า 5 แสนบาท โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ในปีนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล โดยเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ และได้บุกเบิกงานวิจัยด้านระบบของไหลจุลภาคและห้องปฏิบัติการบนชิป ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยระบบห้องปฏิบัติการบนชิปจนเกิดเครือข่ายวิจัยด้านนี้กับหลายหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งได้บุกเบิกงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งได้บุกเบิกงานวิจัยด้านวัสดุกราฟีน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม โดยปัจจุบันได้มีการศึกษาและนำกราฟีนมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หลายด้าน ซึ่งห้องปฏิบัติการของ ดร. อดิสร นับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศที่สามารถสังเคราะห์และจดสิทธิบัตรด้านการสังเคราะห์กราฟีนทั้งในประเทศ และเป็นสิทธิบัตรนานาชาติ เป็นการยกระดับงานวิจัยด้านกราฟีนและวัสดุศาสตร์ของประเทศ

นอกจากรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว มูลนิธิโทเรฯ ยังได้ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปีนี้ ได้มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 ทุน ได้แก่สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 8 โครงการ สาขาเคมี จำนวน 4 โครงการ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 โครงการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ รวมมูลค่า 4 ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรฯ ได้คัดเลือกให้มีผู้ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยได้มอบเงินรางวัลให้กับครู/อาจารย์ผู้ชนะรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัลรวม 150,000 บาท และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 260,000 บาท รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนต้นสังกัด เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของครู และนักเรียนอีกด้วย