ความเป็นมาของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
(Thailand Toray Science Foundation ชื่อย่อ TTSF)

1. วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิ

ประเทศในเขตอาเซียนทั้ง 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย) ถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศของกลุ่มบริษัทโทเร ซึ่งแต่ละบริษัทในกลุ่มโทเรประเทศไทยได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการจนเป็นปึกแผ่น พร้อมกับการให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาสังคม

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเขตอาเซียนตั้งแต่ปี 1989 ได้รับการยอมรับและความสนใจอย่างสูง กระทั่งมีความต้องการให้เพิ่มจำนวนผู้ได้รับรางวัลและให้มากกว่าเดิม

ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ซึ่งเปรียบเสมือนเป้าหมายหลักในการพัฒนาสังคมของกลุ่มบริษัทโทเร เป็นไปได้ด้วยดี จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ในแต่ละประเทศของประเทศทั้ง 3 ในเขตอาเซียน


2. รายละเอียดการดำเนินงานของมูลนิธิ

2.1 เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิบรรลุเป้าหมาย มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

(1) มอบรางวัลสำหรับผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ (รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

(2) เงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นักวิจัยที่สังกัดหน่วยงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

(3) มอบรางวัลสำหรับผลงานการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ (รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์)

2.2 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลีนิก สำหรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์จะมอบให้กับครู/อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น

2.3 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้มีการเสนอชื่อและการสมัครจากผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา เพื่อให้มีความหลากหลาย ในส่วนของรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ เปิดให้มีการสมัครโดยส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ แล้วพิจารณาจากใบสมัครในเบื้องต้น


3. ขอบเขตการดำเนินการของมูลนิธิ

3.1 กองทุนประเดิมในการก่อตั้งมูลนิธิ 40 ล้านบาท ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีประมาณ 7 ล้านบาท

3.2 จำนวนเงินรางวัลและเงินทุนฯ มีดังนี้

(1) รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 800,000 บาท
(2) เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,000,000 บาท
(3) รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ 700,000 บาท

4. คณะกรรมการจัดการมูลนิธิ
ประธานกิตติมศักดิ์ ดร. อะคิฮิโร นิคคาคุ (ประธานบริษัทโทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น)
ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล (อดีต) ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต (อดีต) ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงค์ (ปัจจุบัน)
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน