ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2563

1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล

รางวัลนี้มอบให้กับ

  1. 1.1 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  2. 1.2 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง

รางวัลมี 2 รางวัล สำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ


2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก


3. ผู้มีสิทธิรับรางวัล

  1. 3.1 ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง โดยให้ข้อมูลมาในแบบฟอร์มการเสนอชื่อของมูลนิธิฯ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคคลหรือหน่วยงานอาจเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งราย
  2. 3.2 บุคคลที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องยังมีชีวิตอยู่
  3. 3.3 หน่วยงานที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นหน่วยงานไทย เช่น ศูนย์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง หรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐหรือเอกชน

4. เกณฑ์การพิจารณา

  1. 4.1 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลจะต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และ/หรือเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
  2. 4.2 ผลงานของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีคุณค่าแก่สังคม ไม่ว่าในด้านการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขาของตน หรือในด้านศักยภาพของการให้บริการ และ/หรือ การนำไปประยุกต์ใช้
  3. 4.3 ผลงานของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานนั้นต้องกระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่

5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล

  1. 5.1 หมดเขตรับการเสนอชื่อ : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563
  2. 5.2 ประกาศผล : มกราคม พ.ศ. 2564

6. การเสนอชื่อ

ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ :-
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
20 อาคารบุปผจิต ชั้น 6  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อ >> รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แล้วส่งแบบฟอร์มสมบูรณ์ไปที่ Saovalak_c@toray.co.th
ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ