ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2566

1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล

รางวัลนี้มอบให้กับ

  1. 1.1 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. 1.2 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง

รางวัลมี 2 รางวัล สำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ


2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก


3. ผู้มีสิทธิรับรางวัล

  1. 3.1 ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง โดยให้ข้อมูลมาในแบบฟอร์มการเสนอชื่อของมูลนิธิฯ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคคลหรือหน่วยงานอาจเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งราย
  2. 3.2 บุคคลที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องยังมีชีวิตอยู่
  3. 3.3 หน่วยงานที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นหน่วยงานไทย เช่น ศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง หรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐ หรือเอกชน

4. เกณฑ์การพิจารณา

  1. 4.1 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลจะต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ/หรือเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
  2. 4.2 ผลงานของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีคุณค่าแก่สังคม ไม่ว่าในด้านการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขาของตน หรือในด้านศักยภาพของการให้บริการและ/หรือการนำไปประยุกต์ใช้
  3. 4.3 ผลงานของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานนั้นต้องกระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่

5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล

  1. 5.1 หมดเขตรับการเสนอชื่อ 18 กันยายน 2566
  2. 5.2 ประกาศผล มกราคม 2567

6. การเสนอชื่อ

ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ :-
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
20 อาคารบุปผจิต ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อที่ >> รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แล้วส่งแบบฟอร์มสมบูรณ์ไปที่ ttsf.tth.ug@mail.toray

ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ