โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2566

1. วัตถุประสงค์

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลให้กับครู-อาจารย์ ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงานดีเด่นและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำไปกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน


2. ผู้มีสิทธิสมัคร

ครู-อาจารย์ของโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอนประจำการในสายวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร 1 สิงหาคม 2566) และไม่เคยได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) ยกเว้นรางวัลชมเชย


3. ลักษณะผลงานการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่สามารถสมัครรับรางวัล ได้แก่

 1. 3.1 งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น
 2. 3.2 งานที่เป็นความคิดริเริ่มในการสร้างสื่อการสอน การตรวจวัดหรือการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน โดยมีผลประเมินการเรียนรู้ที่ดี

ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอพิจารณาขอรับรางวัลจะต้องเป็นผลงานที่ทำเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 4 ปี ไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นผลงานจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และไม่เป็นผลงานลอกเลียนแบบ


4. รางวัล

เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้

 1. 4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัลรวม 240,000 บาท ได้แก่
  รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 2. 4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 300,000 บาท ได้แก่
  รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 3. 4.3 เงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีครูที่ได้รับรางวัลใน 4.1 และ 4.2 โรงเรียนละประมาณ 25,000 บาท

หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินอาจพิจารณาให้รางวัลชมเชย หรือเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม


5. วิธีการสมัครและกำหนดวันรับสมัคร

 1. 5.1 ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ >> รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
  หรือสามารถรับใบสมัครได้ที่ :
  ที่ทำการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
  ชั้น 6 อาคารบุปผจิต เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02 266 6595 ต่อ 553 e-mail : ttsf.tth.ug@mail.toray
 2. 5.2 การส่งใบสมัครสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง e-mail : ttsf.tth.ug@mail.toray หรือส่งทางไปรษณีย์มายังที่ทำการมูลนิธิฯ
 3. 5.3 หมดเขตรับสมัคร วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 อนึ่ง การสมัครทาง e-mail จะถือวันที่ระบุใน e-mail เป็นวันสมัคร และการสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสมัคร

6. การตัดสิน ดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. 6.1 ขั้นตอนที่ 1  : คณคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากใบสมัครและผลงานโดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 ทราบผลการตัดสินประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2566
 2. 6.2 ขั้นตอนที่ 2 : คณะกรรมการจะเชิญผู้ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 มานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินประมาณต้นเดือนธันวาคม 2566 (วันที่และรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
 3. 6.3 มูลนิธิฯ จะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลประมาณเดือนมกราคม 2567

ผลการตัดสินของคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


7. การมอบรางวัล

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จะจัดพิธีมอบรางวัลประมาณเดือนมีนาคม 2567 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง