คณะกรรมการจัดการ
ประธานกิตติมศักดิ์ ดร. อะคิฮิโร นิคคาคุ
ประธาน ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
กรรมการผู้จัดการ นายมาซาฮิเดะ มัตซึมูระ
กรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นายอากิฮิโระ มาเอคาวะ
นายโยชิฮารุ โอคุมุระ
นายณรงค์  เลิศกิตศิริ
คณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธาน ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
กรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนชัย
ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง
ศาสตราจารย์ ดร. สายชล  เกตุษา
ศาสตราจารย์ ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
คณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธาน ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ประธาน ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษนุสรร สวัสดิวัตน์
รองประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา วิบูลย์จันทร์
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. กำธร ธีรคุปต์
ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา พูลโภคา
อาจารย์ดวงสมร คล่องสารา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล