ผู้ได้รับ : ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี