ตามที่มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ผลการพิจารณาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลและเงินทุนฯ ครั้งที่ 30 ดังนี้

 

1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์