บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น

โทเรอินอัสตรีส์ อิงค์ ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2469 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 147,873 ล้านเยน มีบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มจำนวน 282 บริษัทใน 29 ประเทศทั่วโลก ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ การผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใยและสิ่งทอ พลาสติกและเคมีภัณฑ์ สินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เครื่องมือทางการแพทย์และเภสัชกรรม) และธุรกิจอื่นๆ เช่น บริการด้านการวิเคราะห์ การประเมิน และการวิจัย เป็นต้น บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในปรัชญาองค์กรที่มุ่งเน้น “การมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมทางความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์”


มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 ด้วยเงินบริจาคจาก บริษัท โทเรอินดัสตรีส์, อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการสนับสนุนทางด้านการวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย