News Release

พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30

Date : 08-03-2024

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566

ขอเชิญนักวิจัย ครู-อาจารย์ ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย มูลค่ารวม 5.5 ล้านบาท ประจำปี 2566

Date : 04-07-2023

พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29

Date : 10-03-2023

ประกาศขยายเวลารับสมัคร “รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์”

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขยายระยะเวลาการรับสมัคร “รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์” ออกไปจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

Date : 25-10-2022

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

ขอเชิญนักวิจัย ครู-อาจารย์ ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย มูลค่ารวม 5.5 ล้านบาท ประจำปี 2565

Date : 11-07-2022

พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28

Date : 11-03-2022

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

ขอเชิญนักวิจัย ครู-อาจารย์ ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย มูลค่ารวม 5.5 ล้านบาท ประจำปี 2564

Date : 15-07-2021