จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนฯ ครั้งที่ 26
จากวันที่ 13 มีนาคม 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย