มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 และ 27 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ โดยในปีนี้เป็นการมอบรางวัลและทุนฯ รวม 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลในปีที่แล้วได้

เช่นเดียวกับทุกปี มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายคะสุยะ  นะชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนายอะคิฮิโร นิคคาคุ ประธานกรรมการบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้ จึงได้ส่งสารเป็นวีดิทัศน์มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

ด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและก้าวหน้าของประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัล 3 ประเภท ดังนี้

 

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ปีที่ 26) และ ศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์ (ปีที่ 27) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนผู้ได้รับรางวัลในประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปีที่ 26) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือ HITAP (ปีที่ 27) รวม 2 ปี 4 รางวัล มูลค่า 1.6 ล้านบาท

 

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 1.315 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 590,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 725,000 บาท

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 42 ทุนวิจัย มูลค่า 8 ล้านบาท แบ่งเป็น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 19 โครงการ สาขาเคมี จำนวน 8 โครงการ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 6 โครงการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9 โครงการ

มูลนิธิฯ ได้มอบรางวัลและทุนฯ รวม 2 ปี เป็นจำนวน 10.15 ล้านบาท ในช่วง 27 ปีของการดำเนินงาน มูลนิธิฯ มอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแล้ว 54 ราย ทุนช่วยเหลือการวิจัย 488 โครงการ และมอบรางวัลให้ครูวิทยาศาสตร์ไปแล้ว 234 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 140 ล้านบาท

ผู้แทนผู้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร. นวดล  เหล่าศิริพจน์ กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และการมอบรางวัลของมูลนิธิฯ จะเป็นความภูมิใจ และกำลังใจให้กับบุคลากรวิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไปเพื่อสร้างความเป็นเลิศเชิงวิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคต

ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้กล่าวชื่นชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัล เพื่อเป็นที่ระลึก