เนื่องจากในปี พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทั่วประเทศ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เข้าใจถึงความยากลำบากในช่วงเวลาดังกล่าวที่ส่งผลให้ครู-อาจารย์ไม่มีเวลาเตรียมข้อมูลส่งใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลฯ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ครู-อาจารย์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่ได้มุ่งมั่นทำร่วมกับนักเรียนในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด : รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร