ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทสถาบัน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางการฉีดขึ้นรูปโลหะผง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ