News Release

ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนฯ ครั้งที่ 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยฯ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

Date : 26-12-2017

ประกาศ : ขยายเวลารับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปี 2560

ขยายเวลารับสมัครรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

Date : 11-10-2017

เปิดรับสมัครรางวัลและทุนวิจัยฯ สำหรับปี 2560

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย ครู อาจารย์ สมัครรับรางวัล สำหรับปี 2560

Date : 13-07-2017