จำนวน 24 โครงการวิจัย

โครงการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกำจัดวัชพืชจากประยงค์
(รองศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ เล้าสินวัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 2 การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยะ สะวานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 3 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
(ดร.มนัชญา งามศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
โครงการที่ 4 การเพิ่มชีวมวลของสาหร่ายน้ำเค็มโดยใช้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตไบโอดีเซล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 5 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกองใน จ.นราธิวาส เพื่อการส่งออก
(ดร.สมัคร แก้วสุกแสง มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
โครงการที่ 6 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ชมนาวัง มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 7 อิทธิพลของวัตถุดิบและสารช่วยแปรรูปต่อคุณภาพของแครกเกอร์ข้าว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
โครงการที่ 8 การศึกษาคุณสมบัติเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
(ดร. สุคันธรส ธาดากิตติสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบต่าง ๆ
(ดร. นุษรา สินบัวทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 10 การเลี้ยงผลึกเดี่ยวและการศึกษาโครงสร้างผลึกของโครงข่ายผสมโลหะ-สารอินทรีย์ชนิดใหม่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 11 การสกัดแยกกลัยโคไซด์จากใบมะตูมและใบปอกระเจาโดยใช้โพลิเมอริกเรซิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 12 วัสดุเชิงประกอบชนิดพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีสมบัติกระจายไฟฟ้าสถิตสำหรับงานบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(ดร. วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ) 
โครงการที่ 13 การพัฒนาวัสดุควบคุมการปลดปล่อยยาในรูปแบบนาโนไฟเบอร์ โดยใช้พอลิแลคไทด์และอนุพันธุ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ โอภาประกาศิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) 
โครงการที่ 14 การเร่งออกของเอกภพในทฤษฎีความโน้มถ่วงแบบคามิเลียน
(ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
โครงการที่ 15 โครงสร้างระดับไมโครของฟิล์มบางไดอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีโซลเจลบนแผ่นรองรับต่างชนิดกันและการประยุกต์ใช้
(ดร. สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 16 การประยุกต์ของถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช แตงจวง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์) 
โครงการที่ 17 พฤติกรรมการปนเปื้อนของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ในดินทราย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 18 การพัฒนาระบบส่งยาในรูปแบบแท่งพอลิเมอร์ขนาดเล็กที่สามารถถูกฝังโดยตรงสู่ก้อนมะเร็งในตับ
(ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 19 การสร้างแบบจำลองจีออยด์ท้องถิ่นสำหรับประเทศไทย
(ดร. พุทธิพล ดำรงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนระดับไมโครฟิลเตรชั่นและอุลตราฟิลเตรชั่นในการผลิตน้ำยางข้น:การทำข้นและการนำกลับส่วนที่เป็นยางและไม่ใช่ยาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 21 ระบบตรวจคัดกรองสำหรับโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยภาพจอประสาทตา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) 
โครงการที่ 22 อิฐดินและกระเบื้องปูพื้นจากเศษตะกอนดิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
โครงการที่ 23 การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรับเงื่อนไขการทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมและแจ้งเหตุฉุกเฉินการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
โครงการที่ 24 การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบไหลผ่านสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิด
(ดร. โศรดา กนกพานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)