โครงการที่ 1 แผ่นยืดอายุอาหารแบบควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ด้วยความชื้นที่เตรียมจากพอลิเมอร์หลายองค์ประกอบ
(รศ.ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โครงการที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท
(ดร.อันธิกา บุญแดง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 3 การใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวกับทุเรียนหมอนทอง
(ผศ.ดร. เนตรนภิส เขียวขำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 4 การศึกษาการติดเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens) : ผลกระทบต่อการตอบสนองทางโมเลกุลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
(รศ.ดร. อิสนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 5 ฤทธิ์ทางชีวภาพและบทบาทของสารออกฤทธิ์ของเกสรผึ้งและพรอพอลิส
(ศ.ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 6 การพัฒนาตำรับใช้เฉพาะที่สำหรับรักษาบาดแผลที่ผิวหนังจากสารสกัดเอทานอลของข้าวไรซ์เบอร์รี่
(ผศ.ดร. ศราพร  หริการภักดี, มหาวิทยาลัยรังสิต)
โครงการที่ 7 กลไกระดับโมเลกุลในการลดผลกระทบของความแล้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยแอกดิโนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของเชื้อ
(รศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการที่ 8 นวัตกรรมการเลี้ยงไหมเพื่อเพิ่มผลผลิตไหมและลดการเกิดโรคต้อในหนอนไหมในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมบ้านหนองบัวแปะ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
(ผศ.ดร. สิริภัค สุระพร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
โครงการที่ 9 การศึกษากลไกการนำอาร์เอ็นสายคู่เข้าเซลล์กุ้งโดยโปรตีน SID1 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งแวนนาไมน์
(ดร. พงโสภี  อัตศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 10 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
(ดร.อรไท  สวัสดิชัยกุล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 11 การสังเคราะห์สไปโรไซคลิกอัลคาลอยด์ FR901483 TAN1251 Lepadiformine และ สารที่มีโครงสร้างคล้าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นยาในโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(ผศ.ดร.พัลลภ  คันธิยงค์, มหาวิทยาลัยศิลปากร)
โครงการที่ 12 การพัฒนากระบวนการเร่งปฎิกิริยาการเพิ่มหมู่ฟอสฟอรัสในโมเลกุลสารอินทรีย์เพื่อปรับแต่งโครงสร้างของสารในกลุ่มเฮทเทอโรไซเคิลให้มีคุณสมบัติและฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
(ผศ.ดร.ศิริลตา  ยศแผ่น, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 13 ตัวรับรู้แบบสวมใส่ชนิดไม่เจาะผ่านผิวหนังสำหรับเฝ้าระวังภาวะเบาหวานและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
(ดร.นาฏนัดดา  รอดทองคำ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 14 การศึกษาพัฒนาสารประกอบโคออร์ดิเนชันที่มีรูพรุนเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นสารเคมีมูลค่าสูง
(ดร. สรียา บุรีแก้ว, สถาบันวิทยสิริเมธี)
โครงการที่ 15 เทคโนโลยีเพอรอฟสไคท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้ในอาคาร
(ผศ.ดร. พงศกร  กาญจนบุษย์, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 16 การค้นหาฟิสิกส์นอกเหนือแบบจำลองมาตรฐานด้วยสสารมืดและนิวตริโน
(ผศ.ดร. ปฎิภาณ  อุทยารัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โครงการที่ 17 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวสั่นไม่เชิงเส้นเพื่อศึกษากลไกการเกิดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน
(ดร.ยุทธนา  รุ่งธรรมสกุล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 18 เฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึกและไม่เชิงลึกสำหรับการวินิจฉัยการตีบของหลอดเลือดหัวใจจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของการถ่ายภาพสแกนภาวะเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
(รศ.ดร. ธีรพงศ์  ลีลานุภาพ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 19 อุปกรณ์ปลูกถ่ายประเภทโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ: การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างภายในจากการคำนวณขั้นสูง
(ดร.พชรพิชญ์  พรหมอุปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 20 ความเข้าใจในพื้นฐานของคุณลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกลไกการเสื่อมสภาพของเบรกในรถยนต์ไฟฟ้า
(รศ.ดร. เอกไท  วิโรจน์สกุลชัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 21 การพัฒนาระบบเพอฟิวชันแบบให้แรงเฉือน 2 แนวสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ระยะยาวโดยใช้โครงเลี้ยงเซลล์ไฮบริดจากไหมไทยและแก้วชีวภาพ
(ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)