โครงการที่ 1 การแก้ไขยีนในกล้วยไม้หวายด้วยระบบคริสเปอร์แคสเพื่อเพิ่มความทนทานต่อน้ำเค็ม
(ดร. อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 2 ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมแมลงวันพริก (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพโรงเรือนและไร่
(ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 3 ต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารไฟโตเอดไดสเตอรอยด์ในหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ยับยั้งภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ
(ผศ.ดร. ศิริพร  ศรีภิญโญวณิชย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 4 การตรวจสอบแบบรวดเร็วและไม่ทำลายของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงด้วย hyperspectral imaging
(รศ.ดร. อุบลรัตน์  สิริภัทราวรรณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมจากน้ำมันมะรุม
(ดร. จินตนา  จุลทัศน์, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
โครงการที่ 6 ศักยภาพการดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชานอ้อยเพื่อใช้วัสดุเพาะเลี้ยงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร lovastatin และสารสีเหลืองจากเชื้อรา Monascus purpureus
(น.ส. ประภัสสร  รักถาวร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 7 การผลิตแอคติโนมัยซินจาก Streptomyces sp. TBRC 8912 เพื่อควบคุมแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv.oryzae สาเหตุโรคขอบแห้งในข้าว
(ดร. จวงจันทร์  จำปาทอง, มหาวิทยาลัยนเรศวร)
โครงการที่ 8 การประดิษฐ์นวัตกรรมจากข้าวไทยเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันวัยสูงอายุ
(รศ.ดร. ศรัญญา  ตันเจริญ, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 9 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อราอาร์บัสคูลาไมคอร์ไรซ่าและเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
(ดร. รุจิรา  ดีวัฒนวงศ์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
โครงการที่ 10 นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษสำหรับทดสอบอัลบูมิน ครีอะตินิน และกลูโคส ในปัสสาวะ ภายในคราวเดียวกัน แบบรู้ผลเร็ว เพื่อการวินิจฉัยโรคไตในพื้นที่ห่างไกล
(ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ  เชิงชั้น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 11 การสังเคราะห์และประเมินผลวัสดุนาโนยึดติดเยื่อเมือกชนิดใหม่สำหรับเป็นระบบนำส่งยาเคมีบำบัดไปยังกระเพาะปัสสาวะ
(ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ, มหาวิทยาลัยศิลปากร)
โครงการที่ 12 การศึกษาผลของเมทฟอร์มินต่อความผิดปกติของไมโทคอนเดรียของเซลล์สร้างเส้นใยที่ได้จากผู้ป่วยโรคตาบอดทางพันธุกรรมลอน
(ดร. ชยานนท์  พีระพิทยมงคล, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 13 การค้นหาสารยับยั้งแบคทีเรียจากต้นกระทือลิงโดยวิธีการแยกส่วนด้วยฤทธิ์ทางชีวภาพ
(ดร. ธนธรณ์  ขอทวีวัฒนา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 14 การเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์โดยการใช้วัสดุเพอรอฟสไกต์สองมิติที่มีการนำไฟฟ้าสูงเป็นสารดูดกลืนแสง
(ผศ.ดร. พงศ์เทพ  ประจงทัศน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 15 การประดิษฐ์ทรงกลมกลวงระดับไมครอนซิงก์ออกไซด์เจือด้วยซีเรียมเพื่อการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
(ผศ.ดร. ปวีณา  เหลากูล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
โครงการที่ 16 การบูรณาการทฤษฎีของโลหะผสมเข้ากับการคำนวณกลศาสตร์ควอนตัมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของวัสดุสองมิติจากธาตุในกลุ่มนิกโทเจนในฐานะวัสดุพลังงานและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์อุบัติใหม่
(ดร. อรรณพ  เอกธาราวงศ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 17 การพัฒนาตัวเร่งปฎิกิริยาผสมสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโอเลฟินส์เบา
(รศ.ดร. ธงไทย  วิฑูรย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 18 การพัฒนาลูกกะเทาะข้าวโพดของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน
(รศ.ดร. สมชาย  ชวนอุดม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 19 นวัตกรรมเสริมกำลังองค์อาคารคอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำโดยใช้แผ่นแม่เหล็กเหนี่ยวอัดแรงรัดรอบภายหลัง
(ดร. ทนงศักดิ์  อิ่มใจ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
โครงการที่ 20 การฟื้นคืนสภาพของมรดกวัฒนธรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ผศ.ดร. วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร)
โครงการที่ 21 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเคลื่อนที่ของสารอทราซีนและการย่อยสลายทางชีวภาพในดินในพื้นที่ปลูกอ้อยหนาแน่น ประเทศไทย
(รศ.ดร. ศรีเลิศ  โชติพันธรัตน์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)