โครงการที่ 1 ผลของการใช้สารสกัดสำหรับบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ในอาหาร:กรณีศึกษาในชุดส้มตำพร้อมบริโภค
(ผศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
โครงการที่ 2 การใช้แบคทีเรียที่มีความสามารถแบบ chemotaxis สำหรับการย่อยสลายสารอนุพันธ์ของสารปราบศัตรูพืชตกค้างในพื้นที่การเกษตร
(รศ.ดร. อลิสา วังใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 3 การขยายกำลังการผลิตเอนไซม์โปรติเอสในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการเตรียมน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมิแพ้
(ดร. ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
โครงการที่ 4 การตรวจสอบลูกผสม และการทำ DNA barcodes บัวประดับสกุล Nymphaea ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
(ผศ.ดร. วิภา หงษ์ตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 5 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดย Pichia Stipitis
(รศ.ดร. อภิชาติ บุญทาวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โครงการที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(ดร. รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
โครงการที่ 7 การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักจากผลมังคุดสุกเพื่อเป็นอาหารเสริมในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและโรคหัวและหลอดเลือด
(รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
โครงการที่ 8 การคัดเลือก และจัดจำแนกเชื้อแบคเทริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์มะนาว
(ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
โครงการที่ 9 การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์ไฮโดรเจลจากมาลิเอตพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กราฟต์กัลไคโตแซนที่เติมยางธรรมชาติดัดแปรและการประยุกต์ใช้ควบคุมการปลดปล่อยสารว่องไว
(ดร. สอาด ริยะจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โครงการที่ 10 การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์แบบขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบอะมิโนเอซาไบไซเคิลและอนุพันธ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
(ดร. วรรณพร ดิสดี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)
โครงการที่ 11 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์ชนิดพิมพ์สกรีนเพื่อตรวจวัดค่าแอคทิวิตีของเอ็นไซม์ไฮดรอกซีเมธิลกลูตาริลโคเอนไซม์ เอ รีดักเทส
(ผศ.ดร. รุ่งทิวา พลังสันติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 12 การเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทย
(ผศ.ดร. อมร ไชยสัตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
โครงการที่ 13 การสร้างกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดแสงแรงอะตอมที่ใช้เข็มติดอยู่บนส้อมควอตซ์ทูนนิ่งฟอร์ค
(ดร. วรศม กุนทีกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โครงการที่ 14 การค้นหาคุณสมบัติของการเป็นโฟโตโวลตาอิกจากการสังเคราะห์อนุภาคสารกึ่งตัวนำของแมงกานีสเทลลูไรด์/คอปเปอร์เทลลูไรด์เพื่อใช้เป็นสารรับไวแสง2ชั้นบนโฟโตอิเล็กโทรดของสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
(ดร. อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน))
โครงการที่ 15 การพัฒนาหัววัดพลังงานของไอออนด้วยเทคนิคสนามหน่วงสำหรับการวินิจฉัยพลาสมาในระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริง
(ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
โครงการที่ 16 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยการออกแบบกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ด้วยวิธีแฟกทอเรียล
(ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
โครงการที่ 17 ระบบตรวจจับการล้มในอาคาร โดยใช้ Kinect
(ผศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการที่ 18 การออกแบบและสร้างชิ้นส่วนป้อนและหัวฉีดยางพาราสำหรับเครื่องพิมพ์3มิติ
(รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
โครงการที่ 19 การพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแบบบอลลิสติคและการพัฒนาวัสดุนาโน
(ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 20 การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟด้วยแผงวงจรกำหนดตำแหน่งบนโลก(จีพีเอส)ที่เข้าถึงได้สะดวก
(ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)