โครงการที่ 1 ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟด์ในการควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
(ดร. ศิระประภา มหานิล, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
โครงการที่ 2 การเก็บรักษา ขยาย และทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยก่อโรคในหอยทาก ในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ควบคุมหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้
(ดร. เกรียง กาญจนวตี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 3 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ
(ดร. ศรัณย์ พรหมสาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมยางพาราผสมสารฟีโรโมน methyl eugenol สำหรับดึงดูดแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae)
(ผศ.ดร. นริศ ท้าวจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 5 การวิเคราะห์หาโปรตีนในข้าวที่เกี่ยวข้องกับกลไกการต้านทานโรคขอบใบแห้ง
(ดร. สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
โครงการที่ 6 สมดุลฮอร์โมนพืชเพื่อการผลิตบัวหลวงตัดดอกนอกฤดู
(ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 7 ชีววิทยาเชิงระบบของงาขี้ม้อน (Perilla frutescens) เพื่อสืบหากระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันโอเมก้าสามในพืช
(ดร. ศุภชัย โตภาณุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 8 การออกแบบรังเทียมเพื่อใช้ในการเลี้ยงและเพิ่มจำนวนแมลงภู่ในการเพิ่มผลผลิตของกาแฟ
(ผศ.ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 9 วัสดุชีวะของสารเรืองแสงกลุ่มเอซาโบรอนไดเพอร์โรเมธีนสำหรับการถ่ายภาพและรักษามะเร็งโดยใช้แสง
(ดร. อัญญานี คำแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
โครงการที่ 10 การพัฒนาเซ็นเซอร์แบบใช้แล้วทิ้งโดยอาศัยนาโนคอมโพสิต รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์และอนุภาคแม่เหล็กนาโนปรับปรุงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนเพื่อตรวจวัดสารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนในเนื้อหมู
(ผศ.ดร.รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
โครงการที่ 11 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ
(ผศ.ดร. พิมพา หอมนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 12 การประยุกต์ใช้แผ่นแปะผิวทดสอบวัณโรคระยะแฝง
(ดร. ทรงศรี เกษมพิมลพร สถานเสาวภา สภากาชาดไทย) 
โครงการที่ 13 การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา
(ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 14 การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์/มัลติเชลล์นาโนคริสตอลโดยใช้การคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง
(ผศ.ดร. วรศักดิ์ สุขบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
โครงการที่ 15 เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ตรวจวัดไอออนปรอท
(ดร. ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
โครงการที่ 16 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากเปลือกมังคุดและคาร์บอนคล้ายเพชร
(ดร. วสันต์ ไมอักรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
โครงการที่ 17 การเพิ่มมูลค่าทะลายปาล์มเปล่าสำหรับการผลิตเจลดูดซับน้ำยิ่งยวดเพื่อใช้ในงานด้านการเกษตรแนวใหม่
(ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 18 การศึกษาการเผาไหม้ฟางข้าว และการเผาไหม้ฟางข้าวร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้แบบตะกรับ
(รศ.ดร. ฐานิตย์ เมธิยานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
โครงการที่ 19 การพัฒนาอนุภาคนาโนในอุปกรณ์ของไหลจุลภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด
(ดร. สรชา ธรรมภิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 20 การศึกษาคุณสมบัติของหินชนิดต่างๆ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้เป็นหินโรยทางรถไฟ
(ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา)