โครงการที่ 1 การผลิตสตาร์ชที่ทนย่อยโดยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหาร เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
(ผศ.ดร. เกื้อการุณย์ ครูส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 2 ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์สังเคราะห์ต่อพัฒนาการของรังไข่ในดักแด้หนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis)
(ผศ.ดร. มนพร มานะบุญ พูลแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 3 ศึกษาโปรตีนเป้าหมายของสารกลุ่ม Isocryptolepine ที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย
(ผศ.ดร. อรภัค เรี่ยมทอง มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 4 การปนเปื้อนสารพิษที่มาจากเชื้อราที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารเคมี
(ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 5 การแปรรูปเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซ่าชนิดบริโภคได้ที่มีคุณสมบัติลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
(ดร. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
โครงการที่ 6 การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scylla sp.) หลังการลอกคราบ
(ดร. ภัทราวดี ศรีมีเทียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 
โครงการที่ 7 ปฏิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลระหว่างแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟด์กับข้าว เพื่อส่งเสริมการเจริญและลดความเครียดของข้าวในสภาวะเค็ม
(รศ. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 8 คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักและสมุนไพรที่ใช้ในตำรับอาหารไทย
(ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารทุติยภูมิในกล้วยไม้ว่านเพชรหึงที่เลี้ยงในระบบ Temporary Immersion Bioreactor
(ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 10 การประยุกต์ใช้สีสังเคราะห์และสารข้นจากแป้งหัวบอนดัดแปรสำหรับพิมพ์ผ้าไหมและผ้าฝ้าย
(ผศ.ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
โครงการที่ 11 การวิศวกรรมนาโนบอดีผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ ErbB-2ด้วยการผสมผสานเทคนิคชีวเคมีคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ
(รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 12 การพัฒนาตัวดูดซับชนิดเบาพิเศษจากชีวมวลที่มีประสิทธิภาพในการเลือกดูดซับน้ำมันและดักจับโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม
(ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
โครงการที่ 13 การพัฒนาสมบัติด้านการนำไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบของแบคทีเรียเซลลูโลสเพื่อการประยุกต์ใช้งานในเซลแสงอาทิตย์
(ดร. ศรุต อำมาตย์โยธิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
โครงการที่ 14 การศึกษาผลกระทบของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อการผลิตน้ำมันของสาหร่าย Botryococcus braunii
(ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
โครงการที่ 15 ตัวตรวจไอออนปรอทแบบกระดาษโดยการวัดสีตามคุณสมบัติพลาสมอน
(ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) 
โครงการที่ 16 การพัฒนาวัสดุปิดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบของเส้นใยนาโนและไฮโดรเจล
(ดร. นริศร์ บาลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
โครงการที่ 17 การออกแบบและสร้างเข่าเทียมไฮดรอลิกสำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง
(ผศ.ดร. ชัญญาพันธ์ วิรุฬศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 18 การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันแบบแรงดันตกคร่อมต่ำและมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ใช้ตัวเก็บประจุภายนอกในระบบแผงวงจรรวมพลังงานต่ำ
(ผศ.ดร. วรดร วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 19 การพัฒนาตัวแบบเฝ้าระวังการระบาดของไข้เลือดออกโดยใช้ดัชนีพืชพรรณจากการรับรู้ระยะไกลและการวิเคราะห์วัฏจักรปรากฏการณ์เอนโซ่
(รศ.ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
โครงการที่ 20 นวัตกรรมการผลิตเลนส์พอลิเมอร์สำหรับทัศนูปกรณ์แสงด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างทัศนูปกรณ์แสงและอุปกรณ์แสงทางวิทยาศาสตร์
(ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน มหาวิทยาลัยรังสิต)