โครงการที่ 1 การสกัดเพคตินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยน้ำกึ่งวิกฤต
(ผศ. ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 2 การศึกษากระบวนการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกชซีบิวทิเรต จากกลีเซอรอลใน Cupriavidusnecator ด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
(ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง มหาวิทยาลัยรังสิต) 
โครงการที่ 3 การพัฒนาระบบ MultiCRISPRที่ง่ายและรวดเร็วในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่างๆ ที่เหมาะสมใน pathway เพื่อเพิ่มความสามารถของยีสต์ในการผลิตสารที่ต้องการ
(ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
โครงการที่ 4 การศึกษาสหวิทยาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร (ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 5 การพัฒนาฟิล์มไฮโดรเจลว่านหางจรเข้อัลจิเนทเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะนาว
(ผศ.ดร. ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 6 การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโกคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว
(ดร. รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
โครงการที่ 7 การพัฒนาวิธีการจัดจำแนกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 8 การค้นหาความแตกต่างของรูปแบบอัลลีลยีนความหอมที่สัมพันธ์กับระดับปริมาณสารหอม2-อะเซททิล-1-ไพโรลีน (2AP) ในมะพร้าวน้ำหอม
(ดร. ศิวเรศ อารีกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 9 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหมากเพื่อใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอาง
(ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 
โครงการที่ 10 การค้นหายาจากสารธรรมชาติและการพัฒนาเพื่อรักษาความเป็นพิษจากการใช้ยาต้านมะเร็ง
(รศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 11 การศึกษาวัสดุดูดซับเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ
(รศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
โครงการที่ 12 การคัดกรองสารออกฤทธิ์ยับยั้งไวรัสก่อโรคมือเท้าปาก
(ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 13 การพัฒนาเทคนิคโทโมกราฟฟีเชิงแสงเพื่อการประยุกต์ทางชีวการแพทย์
(ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
โครงการที่ 14 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงแสงของอนุภาคนาโนซิงค์ซัลไฟด์เจือด้วยโลหะอลูมิเนียม
(ดร. ยิ่งยศ อินฟ้าแสง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
โครงการที่ 15 การคำนวณทางมอนติคาร์โลของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมต์จากการอาบนิวตรอนที่เครื่องปฎิกรณ์ปรมณูวิจัยฯ แห่งประเทศไทย
(ดร. สิริยาภรณ์ แสงอรุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
โครงการที่ 16 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบผลิตพลังงานได้เองจากการทำงานของเครื่องจักร
(ผศ.ดร. ดอน อิศรากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 17 การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม: ระบบหุ่นยนต์ฝึกหัดการผ่าตัดด้วยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะท้อนกลับ
(ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 18 การพัฒนาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้โลหะโฟม
(รศ.ดร. จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
โครงการที่ 19 การศึกษาและพัฒนาระบบผลิตยางผงจากน้ำยางธรรมชาติ
(ผศ.ดร. ชยุต นันทดุสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 20 การวิจัยด้านคอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายอัดแน่นด้วยตัวเองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(รศ.ดร. สำเริง รักซ้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)