ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 นายสุภาพ สมหวัง โรงเรียนปัญญาวุธ อ.ควนขนุน พัทลุง
(สมบัติบางประการของน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่จำกัดความสูง-ลึก)
รางวัลที่ 1 นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
(ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น)
รางวัลที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ น้อมจุ้ย โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
(วิทยาการกับการสร้างสรรค์)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นายชาตรี เกิดธรรม โรงเรียนวิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิ อ่างทอง
(การสร้างแบบจำลองทางชีววิทยาด้วยไฟเบอร์กลาส)
รางวัลที่ 1 นางสาววราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
(อิทธิพลของพืชอาหารต่อการผลิตใยไหมป่า)
รางวัลที่ 3 นายประวิทย์ บึงสว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทราปราการ
(บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองเรื่อง การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า)