ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายอนุวัฒน์ รัตนมณี โรงเรียนคูเต่าวิทยา สงขลา
(กล้องโทรทรรศน์จากวัสดุเหลือใช้) 
รางวัลที่ 3 นายกริช การสมเพียร โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพฯ
(หัวแร้งคาร์บอน) 
รางวัลที่ 3 นายมนูญ ชมเชย โรงเรียนควนขนุน พัทลุง
(หลักการเครื่องบิน) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นายศักดา จิตปรีดา โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์
(เรือขับเคลื่อนด้วยพลังน้ำไหล) 
รางวัลที่ 2 นายสมสิทธิ์ จตุพรฆ้องชัย โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
(ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์) 
รางวัลที่ 3 นายชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
(ชุดสาธิตฟิสิกส์กลศาสตร์) 
รางวัลชมเชย นายธัตชัย เมฆกมล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
(สื่อการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ) 
รางวัลชมเชย นางสาวสุพิชชา พานิชกุล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(สื่อการสอนวิชาชีววิทยาโดยใช้เกม)