ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายนวรัตน์ พรหมจักร โรงเรียนโพนพิทยาคม อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(แขนกล)
รางวัลที่ 3 นายเสริญ สุวรรณชาตรี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี
(แบบจำลองระบบหายใจของคน)
รางวัลชมเชย นางชนิตกานต์ คำวัน โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(กาวจากเมล็ดพืช)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นายชัยพร พัฒนจักร โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(เครื่องรีดใยไหมขัดฟัน)
รางวัลที่ 2 นางมณทิรา ยางธิสาร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม
(หม้อนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน)
รางวัลที่ 3 นางกันยารัตน์ เจริญยิ่ง โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก
(การเพิ่มมูลค่าของเปลือกกุ้งเหลือใช้เชิงพาณิชย์)
รางวัลที่ 3 นส.ประเทืองสุข มณีล้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ AIZOACEAE บางชนิด ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรก)
รางวัลชมเชย นส.อนุสรณ์ ศักร์ภพน์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
(องค์ประกอบของดินกับการแตกลายงาบนเครื่องเคลือบดินเผา)
รางวัลชมเชย นางสุขหทัย วรรณศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
(การพัฒนาการผลิตถั่วเน่าให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์