ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 นางนารี ชาแท่น โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม จ.ขอนแก่น
(สูตรลับกำจัดปู) 
รางวัลที่ 2 นางพวงทอง ศรีศฤงคาร โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
(อุปกรณ์กำจัดเชื้อราม้วนวีดิทัศน์) 
รางวัลที่ 3 นางสาวสุภาพร คูหาทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
(ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
(ชุดทดลองเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นกับการเคลื่อนที่) 
รางวัลที่ 2 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
(อุปกรณ์การสอนเรื่องหน่วยไต) 
รางวัลที่ 3 นายศรีธร มูลมณี โรงเรียนปทุมวิทยาคาร จ.หนองคาย
(คลื่นตามขวางจากแกนหลอดด้าย) 
รางวัลชมเชย นายอรุณ ศรีสุขโข โรงเรียนสมุทรพิทยาคม จ.สมุทรปราการ
(การเคลื่อนที่บนทางโค้ง) 
รางวัลชมเชย นายอนันต์ หลวงภักดี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(เครื่องมือวัดความขุ่นของน้ำอิเล็กทรอนิกส์)