ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางกัณจณา อักษรดิษฐ์, โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
(การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบแห้ง ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ)
รางวัลที่ 3 นางจารุณี พิมพะนิตย์, โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
(การศึกษาวิธีปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว)
รางวัลที่ 3 นางสาวเรวดี อนุรักษ์, โรงเรียนโศภณคณาภรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
(การศึกษาการปลูกผักกาดหอมบนต้นกล้วย)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายอรุณ ศรีสุขโข, โรงเรียนสมุทรพิทยาคม อ.บางเสาธง
(ป้ายโฆษณาที่มีระบบลดแรงปะทะของลม)
รางวัลที่ 2 นายประยงค์ จันทยุทธ, โรงเรียนสามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
(ชุดสาธิตฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและการประยุกต์)
รางวัลที่ 3 นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ, โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(การศึกษามดแดงและการเลี้ยงมดแดง)
รางวัลชมเชย ่นายบุญรุ้ง สีดำ, โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(ปุ๋ยขี้ควายปั้นเม็ดเสริมธาตุอาหารพืช)