ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายอนุวัฒน์ รัตนมณี, โรงเรียนคูเต่าวิทยา อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
(เครื่องให้อาหารปลาพลังน้ำหยด)
รางวัลที่ 3 นางกัณจณา อักษรดิษฐ์, โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ. เทิง จ. เชียงราย
(ผงเปรี้ยว)
รางวัลที่ 3 นางสาวรุ่งทิวา บุญยืน, โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ.จักราช จ. นครราชสีมา
(การศึกษาการทอผ้าจากเส้นใยกล้วย)
รางวัลชมเชย นายกิตติพงษ์ สุขพงษ์ไทย, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
(เครื่องห่อเก็บผลไม้ขั้วยาวขนาดเล็ก)
รางวัลชมเชย นายพินิจ โพธิ์ดิลก, โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ. วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว
(การเคลื่อนที่ 3 แบบ)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา, โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(ชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก)
รางวัลที่ 2 นายศิลปชัย บูรณพานิช, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(โรเตชั่น II)
รางวัลที่ 3 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
(การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียเพื่องานศิลปะแกะสลักภาพ)
รางวัลชมเชย นางพวงทอง ศรีศฤงคาร, โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ
(หมึกพิมพ์อิงเจ็ตราคาประหยัด)
รางวัลชมเชย นางอุบลพงษ์ โดรณ, โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม อ. เมือง จ. นครสวรรค์
(การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของธาตุ)
รางวัลชมเชย นายชัยพร พัฒนจักร, โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู
(เครื่องสาวไหมไฟฟ้ารุ่น 2003)