ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายชัยพล สิทธิภาพ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ. อุดรธานี
(เครื่องตรวจข้อสอบ)
รางวัลที่ 2 นายพินิจ โพธิ์ดิลก โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ. สระแก้ว
(แผนที่ดาว 2000)
รางวัลที่ 3 นายชูชาติ แพน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
(ฐานส่งจรวดขวด)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นางประภากร ทีโพนทัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
(การศึกษาประสิทธิภาพของมะระขี้นกในการกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดในห้องปฏิบัติการ)
รางวัลที่ 2 นายมานพ คำมุง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ. เพชรบูรณ์
(เครื่องกำเนิดแวนเดอร์กราฟฟ์จากพัดลม)
รางวัลที่ 3 นายคมสัน อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
(ชุดสาธิตการไหลที่เคลื่อนที่ผ่านท่อต่างระดับ)
รางวัลชมเชย นายพิพัฒน์ คงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
(การประยุกต์แบร์นูลลี)