ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 นายอภินันท์ มหัชนีโคดม โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ
(เครื่องช่วยแก้ปัญหาการมองแป้นพิมพ์ในการฝึกพิมพ์) 
รางวัลที่ 2 นางสาววราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
(ผลผลิตจากการสาวไหมและปั่นไหมอีรี่) 
รางวัลที่ 3 นางธีราภรณ์ ศักดารณรงค์ โรงเรียนวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์
(คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว101-102) 
รางวัลชมเชย นายวีรวัฒน์ เชาว์แก้ว โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง
(สื่อการสอนเพื่อศึกษาความเร็วโคจรรอบโลกของดาวเทียมยานอวกาศ) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นายภูมิยศ ศรีอุบล โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นครนายก
(การเคลื่อนที่เป็นวงกลมและการหมุน) 
รางวัลที่ 2 นายพิพัฒน์ คงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
(เลเซอร์เพื่อการเรียนการสอนเรื่องแสง) 
รางวัลที่ 3 นายไพรัตน์ ฤทัยประเสริฐศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา
(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ด้วยสายน้ำ) 
รางวัลชมเชย นายบุญสนอง ช่วยแก้ว โรงเรียนวชิรธรรมสถิต พัทลุง
(การสำรวจพืชท้องถิ่นที่ใช้เป็นอาหารในจังหวัดพัทลุง)