ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 นายฤกษ์ชัย ตั้งพูลผลวนิชย์ โรงเรียนบุษย์น้ำเพชร อุดรธานี
(สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าจำลอง)
รางวัลที่ 2 นายธวัต สังขะวรรณะ โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
(การสร้างสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์)
รางวัลที่ 3 นางศิราภรณ์ เขตสกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
(บทเรียนโมดูลสื่อประสมเรื่อง ธรรมชาติทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร)
รางวัลชมเชย นางมาลัย บึงสว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
(แบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การย่อยอาหาร)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นายวีระพันธุ์ แสงจันทร์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
(เครื่องฉายแผ่นใสระบบอัตโนมัติ)
รางวัลที่ 1 นายศิลปชัย บูรณพานิช โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ
(สื่อการสอน Rotation 1)
รางวัลที่ 3 นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
(สื่อการสอน โอเวอร์เฮดสโตรโบสโคปริปเปิลแทงค์)
รางวัลชมเชย นายประวิทย์ บึงสว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
(บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง เซลล์กัลวานิก)
รางวัลชมเชย นายพิพัฒน์ คงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
(สื่อการสอน P-Spectrometer)
รางวัลชมเชย นายภูมิยศ ศรีอุบล โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นครนายก
(เครื่องเปรียบเทียบความเร็วของอนุภาคของการไหลตามหลักของแบร์นูลลี)