ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายชิด วงค์ใหญ่ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคถอดฝักดาบ) 
รางวัลที่ 3 นายปฏิพัทธ์ ถิ่นถา โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อ.ลอง จ.แพร่
(รวมพลัง 4 เกลอที่เจอในอิเล็กทรอนิกส์) 
รางวัลชมเชย นางวีรวรรณ หัตถผสุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
(การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐานผ่านวิธีชีวิตชนเผ่า) 
รางวัลชมเชย นายอินสม สารินจา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
(การยับยั้งเชื้อราสนิม Helmileia vastatrix บนต้นกาแฟ ด้วยสารสกัดหยาบเปลือกก่อ) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
(การลดขนาดแปลงสำรวจประชากร) 
รางวัลที่ 2 นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii) 
รางวัลที่ 3 นายปิยะ ไชยอ้าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนผีเสื้อยักษ์และคุณภาพของเส้นใย) 
รางวัลชมเชย น.ส.มนต์ตรา ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(โฟมจากไข่ขาว) 
รางวัลชมเชย นางปัจฉิมา อินทะโชติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ.เมือง จ.ตราด
(กังหันบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานทดแทนโดยใช้ถ่านผสมซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์)