ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การกระตุ้นการงอกอะคีนีต (Akinete) ของสาหร่ายขนม้า (Pithophora sp.) เพื่อใช้บำบัดน้ำและเป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงหอยขม)
รางวัลที่ 3 1. นายปิยะ ไชยอ้าย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(ผลของความเค็มต่อการเพาะถั่วงอก)

2. นายสุเทพ แพทย์จันลา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
(การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงหอยโข่ง)
รางวัลชมเชย น.ส. เสาวลักษณ์ ตอโนนสูง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(การผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความร้อนทำให้ยางจับตัว)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 น.ส. ภัศรา วิเชียรพงษ์
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(การประดิษฐ์เครื่องดักจับหอยเจดีย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง)
รางวัลที่ 3 1. น.ส. อรวรรณ ปิยะบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
(ประสิทธิภาพของเชื้อรา Myrothecium indunatum ที่แยกจากจอกใบไหม้ในการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืชและวัชพืชน้ำ)

2. นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(การควบคุมหนอนใยผักด้วยชีววิธีโดยการใช้มดแดง)