ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางสาวสุภาพร คูหาทอง, โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
(พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ ประจักษ์ด้วยตา)
รางวัลที่ 2 นายสมเกียรติ แก้ววิเวก, โรงเรียนสีคิ้ว ?สวัสดิ์ผดุงวิทยา? อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าโดยใช้หยวกกล้วยในสภาพปลูกในกระถาง)
รางวัลที่ 3 นางสาวนิตยา ใจตรง, โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(การเพิ่มประสิทธิภาพแอลกอฮอล์แข็งด้วยน้ำมันหอมระเหยและเซลลูโลส)
รางวัลชมเชย นายบรรเจิด ยศเทียม, โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อ.เมือง จ.ระยอง
(ถังแช่เย็นรักษ์สิ่งแวดล้อม)
รางวัลชมเชย นายชัยวัตร ทองบ่อ, โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(การประดิษฐ์เตาเผาถ่านสกัดน้ำส้มควันไม้)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(เครื่องดูดเก็บน้ำยาง)
รางวัลที่ 2 นายปรภูมิ อินจับ, โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง
(การผลิตชุดทดสอบสารพิษปนเปื้อนในอาหารจากพืชและปฏิกิริยาเคมีบางชนิด)
รางวัลที่ 3 นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์, โรงเรียนพนมสารคาม? พนมอดุลวิทยา? อ.พนมสาร จ.ฉะเชิงเทรา
(ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Euphorbiacean ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและผลกระทบต่อมวนเขียวดูดไข่)
รางวัลชมเชย ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ, โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
(การเพิ่มประสิทธิภาพของสีย้อมจากพืชท้องถิ่นในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองบ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง)
รางวัลชมเชย นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี, โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
(ชุดทดลองการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า)