ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 น.ส. สิรินาถ ชุมพาที
โรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
(วัสดุดูดซับน้ำในดิน)
รางวัลที่ 3 1. นายนรินทร รัตนทา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(การใช้เจลแทนนินจากพืชท้องถิ่นในระบบกรองน้ำของตู้ปลา)

2. นายกีรติ ทะเย็น
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(การเพาะเลี้ยงครั่งบนต้นวัชพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตครั่ง)
รางวัลชมเชย นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(น้ำหมักชีวภาพจากกระดุมทองเลื้อยต่อการกำจัดแมลงและศัตรูพืช และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 1. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การใช้น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากผลอ่อนพืชตระกูลส้มที่ถูกปลิดทิ้ง เพื่อใช้ป้องกันการเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟ โดยใช้ใส้พืชในท้องถิ่นในการควบคุมการปลดปล่อย)

2. นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
มงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(การพัฒนาสีชุบอโนไดซ์จากธรรมชาติ)

3. น.ส. ประเทืองสุข มณีล้ำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(การพัฒนาการเลี้ยงเพื่อเพิ่มมวนเพชรฆาตในท้องถิ่นสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี)
รางวัลที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย น.ส. กรกนก ศรีนวลสุข
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(ชุดอุปกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระบบการทดลองแบบกะและแบบกึ่งต่อเนื่อง)