ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายประเสริฐ นาคีสินธุ์, โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 จ.ราชบุรี
(เครื่องอบไอน้ำในโรงเรือนเห็ดฟางปลอดมลพิษ)
รางวัลที่ 2 นายภูมิ มุ่งต่อกิจ, โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา
(แม่เหล็กไฟฟ้าและแรงขั้วแม่เหล็ก)
รางวัลที่ 3 นายชาญชิต พงศ์วิทยานนท์, โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น
(ชุดควบคุมเวลาระบบน้ำหยด)
รางวัลชมเชย นางสาวประไพศรี แดงเนียม, โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
(การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดเหา ด้วยลูกตีนเป็ดน้ำในตัวทำละลายต่างชนิดกัน)
รางวัลชมเชย นายสงบ บุญมาก, โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางปิ่น ช่างทอง, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(การศึกษาเห็บในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน)
รางวัลที่ 2 นางภาณี หนูทอง, โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
(การเพาะเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว)
รางวัลที่ 3 นายวิชาญ ภูผาคุณ, โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์
(ชุดสาธิตการทดลองความเค้นตามยาว และความเครียดตามยาว)
รางวัลชมเชย นายชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
(ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่นของคลื่นแสงและแม่เหล็กไฟฟ้า)
รางวัลชมเชย นายปลีก น้ำแก้ว, โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
(ชุดแสดงเฟสของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ)