ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุล, โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
(หม้อนึ่งประหยัดพลังงาน)
รางวัลที่ 2 นายรุ่งศักดิ์ วัฒนะรัตน์, โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก อ.เมือง จ.สุรินทร์
(แบบจำลองโครงสร้างทางชีววิทยา)
รางวัลที่ 3 นายธวัต สังขวรรณะ, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
(สื่ออุปกรณ์การสอน : ชุดความดันอากาศ)
รางวัลชมเชย นายทองใบ อู่เงิน, โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
(รถในศตวรรษหน้า)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางพัชรินทร์ พรหมปลัด, โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(ศึกษาการทำผ้าบาติกจากถั่วและแป้ง)
รางวัลที่ 3 นางบางพนา เลิศภู่สวัสดิ์, โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
(การยืดเวลาให้กล้วยไม้สวยสดทนนานด้วยว่านงาช้าง)
รางวัลที่ 3 นายสาโรช พูลเกิด, โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(เครื่องพ่นปุ๋ยและสารเคมีพลังก้าวเดิน)
รางวัลชมเชย นางจารุณี พิมพะนิตย์, โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
(การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์หวาย)
รางวัลชมเชย นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(เครื่องหว่านปุ๋ยในนาข้าว)
รางวัลชมเชย นายอรุณ ศรีสุขโข, โรงเรียนสมุทรพิทยาคม กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(โพรเจกไทล์บนระนาบเอียง)