ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
(การเพิ่มผลผลิตของเห็ดหลินจือที่เพาะด้วยดินมาร์ลผสมขี้เลื่อยไม้)
รางวัลที่ 3 นางสาวขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ โรงเรียนวาวีวิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
(อิทธิพลของไส้เดือนดินที่มีต่อผลผลิตของชาอัสสัมที่ระดับความสูงต่างกัน)
รางวัลที่ 3 นายคงกฤช อะทะวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากบ่อน้ำพุร้อนต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก)
รางวัลชมเชย นางกัณจณา อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
(ผลการศึกษาการใช้กระดาษเคลือบน้ำยางพาราในการคลุมแปลงหอมแดง)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การศึกษาสมบัติของยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเจลประคบเย็น)
รางวัลที่ 2 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(พอลิเมอร์คอมโพสิตจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ)
รางวัลชมเชย นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
(ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยตอซังโดยใช้น้ำหมักจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแนวทางในการลดการเผาตอซัง)