ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุล โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
(การชะลอการงอกของหน่อมะพร้าวโดยใช้ปูนเผา)
รางวัลที่ 2 นายธีรพงศ์ อ่อนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ ปทุมธานี
(คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบย่อยอาหาร)
รางวัลที่ 3 นางสุภาภรณ์ เปรมประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
(หลักการของเบอร์นูลี : เครื่องบินลอยตัวอยู่ในอากาศได้อย่างไร)
รางวัลชมเชย นายรุ่งศักดิ์ วัฒนะรัตน์ โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
(กล้องจุลทัศน์จากท่อพีวีซี)
รางวัลชมเชย นายกิตติพงษ์ สุขพงษ์ไทย โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ
(วัตถุจมและลอยน้ำได้อย่างไร)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางยวนจิต แก้วมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(สมดุลเคมี : ผลของการเปลี่ยนแปลงความดันที่มีต่อภาวะสมดุล)
รางวัลที่ 2 นายเสน่ห์ ชุมแสน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง
(ความหลากหลายทางชีวภาพ การกระจายและนิเวศน์วิทยาของเห็ดที่ป่าห้วยเกี๋ยง)
รางวัลที่ 3 นายสมบัติ โตอิ้ม โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
(ปรากฎการณ์คลื่นโดยคอมพิวเตอร์)
รางวัลชมเชย นายประวิทย์ บึงสว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
(มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี)
รางวัลชมเชย นางบางพนา เลิศภู่สวัสดิ์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา น่าน
(ผ้าทอจากเส้นใยพืช จากใบอากาเร่ ลิ้นมังกรยาว ว่านงาช้าง สับปะรดและกล้วย)