รางวัลที่ 2 นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาล โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(การปรับปรุงคุณภาพเส้นด้ายขนแกะด้วยเส้นใยฝ้าย)
รางวัลที่ 2 นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
(อิทธิพลของระดับน้ำที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท 1)
รางวัลที่ 3 นางสาวอนิสรา บุญสด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ผลของสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่มีต่อร้อยละและอัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยอ่อน และผลกระทบต่อแมลงช้างปีกใส)
รางวัลชมเชย นางสาวสุภาพร คูหาทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
(การเพิ่มประสิทธิภาพตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้กระป๋องโลหะเป็นแผงช่วยรับความร้อน)
รางวัลชมเชย นางวรดา โกไศยกานนท์ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
(ปอกง่าย สบายแรง)

 

รางวัลที่ 2 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การเคลือบผิวลำไยด้วยกัมจากต้นมะกอกป่า)
รางวัลที่ 3 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(อุปกรณ์ช่วยผสมเกสรดอกปาล์มน้ำมัน)
รางวัลที่ 3 น.ส.สุนันท์ พุทธภูมิ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(การศึกษาการขยายพันธุ์ปะการังเขากวางแบบย้ายปลูกในด้านสมบัติกายภาพของน้ำทะเล ขนาดกิ่งพันธุ์ และวัสดุยึดเกาะ)
รางวัลชมเชย นางสาวประภัสสร จรไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(การเพิ่มผลผลิตมะนาวพันธุ์แป้นรำไพ (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) ด้วยสารสกัดจากพืชท้องถิ่น)