ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางกัณจณา อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
(ถุงเพาะชำกระดาษเคลือบน้ำยางพารา)
รางวัลที่ 3 นางสร้อยฟ้า ขยันงาน โรงเรียนบ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ป้องกันการเจาะทำลายเมล็ดพันธุ์ของด้วงถั่วเหลือง)
รางวัลชมเชย นางสาวเรวดี อนุรักษ์ โรงเรียนโศภณคณาภรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
(เครื่องขูดมะพร้าวพลังงานหารสอง)
รางวัลชมเชย นางปราณี แก้วพวง โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(เครื่องถอนมันสำปะหลัง)
รางวัลชมเชย นายสิทธิราช ชื่นชม โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
(เครื่องดักแมลงจากแผ่นซีดี)

&nbp

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(ศึกษาชีววิทยา ประสิทธิภาพการเป็นตัวห้ำและปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของด้วงเต่าบางชนิด)
รางวัลที่ 2 นายพิเชษฐ สุ่มมาตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
(การสร้างนวัตกรรมวิเคราะห์ออกซิเจนในแก๊สเพื่อหาประสิทธิภาพการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียรถยนต์ของพืชน้ำโดยประยุกต์วิธีของ Winkler)
รางวัลที่ 3 นายศรีธร มูลมณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย
(ลูกหมุนระบายอากาศผลิตพลังงานไฟฟ้า)
รางวัลชมเชย นางยุภาพร ผลสว่าง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
(การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Rhizopus ด้วยสารสกัดสมุนไพร)
รางวัลชมเชย นายสมศักดิ์ ก๋าทอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
(การใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้มะขามและเถ้าลิกไนต์ในการทำอัญมณี)