ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 นายชุมพล ชารีแสน
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
(การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชโดยใช้นวัตกรรมให้น้ำและปุ๋ยหมักชีวภาพแก่พืชใต้ผิวดิน)
รางวัลที่ 3 1. น.ส. วิรวรรณ ปิยะวรรณโณ
โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(การยับยั้งเชื้อราในปลาทูตากแห้งด้วยสมุนไพร)

2. นางกิ่งกาญจน์ กันนาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
(การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านใน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่)
รางวัลชมเชย นายชัชวาลย์ กำลังไว
โรงเรียนบ้านไร่หลวง อ.วังชิ้น จ.แพร่
(เครื่องเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต้นทุนต่ำ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 นายพงศกร พรมทา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
(ชุดตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับวิเคราะห์น้ำตาลในเครื่องดื่ม)
รางวัลที่ 3 1. น.ส. วันวิสา นฤมิตวงค์
โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ต้นแบบแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5 และยับยั้งแบคทีเรียจากเส้นใยข้าวโพดเคลือบด้วยอนุภาคเงินนาโนไฮบริดด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์)

2. นายศรัณย์ นวลจีน
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(เครื่องแยกเศษอาหาร)
รางวัลชมเชย 1. น.ส. กรกนก ศรีนวลสุข
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(ผลของการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ 5 ด้านและประโยชน์ในด้านพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม)

2. นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
(สารทางเลือกจากธรรมชาติเพื่อเร่งและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช)