ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 3 นายสุเทพ แพทย์จันลา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
(ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองและวิธีการกระตุ้นให้แตกยอด)
รางวัลที่ 3 นายชิด วงค์ใหญ่
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(การพัฒนาสูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโต)
รางวัลชมเชย นางสร้อยฟ้า ขยันงาน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(ผลของการรมควันจากไม้มียางในท้องถิ่นต่อการป้องกันการเจาะทำลายเมล็ดพันธุ์)
รางวัลชมเชย นางกิ่งกาญจน์ กันนาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
(สารสกัดหยาบจากเปลือกผลเกาลัดไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบผิวกล้วยน้ำว้า)
รางวัลชมเชย นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(การศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงปลาหางนกยูง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม
(การควบคุมเชื้อราก่อโรคใบไหม้แผลเล็กของข้าวโพดด้วยเชื้อรา Chaetomium globosum)
รางวัลที่ 3 นางสาวกุลธิดา ทองนำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ต้นแบบการเลี้ยงปูนาเชิงการค้า)
รางวัลที่ 3 นางกันยารัตน์ เจริญยิ่ง
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก
(การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการผลิตเมือกหอยทากเชิงพาณิชย์)