ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การขยายรังของชันโรงด้วยถ้วยน้ำผึ้งเทียม) 
รางวัลที่ 2 นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาล โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.เชียงราย
(การเตรียมและศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นใยจี๋กุ๊ก) 
รางวัลที่ 3 นางสาววิลาวัลย์ ยั่งยืน โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
(ปัจจัยที่มีผลต่อการดักจับและเพาะเลี้ยงผีเสื้อข้าวสารเพื่อการผลิตขยายแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา) 
รางวัลชมเชย นายกีรติ ทะเย็น โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
(ผลของสารสกัดจากสนเข็มแดงต่อการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางสาวนาตยา อุตมา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารซาโปนินในการกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชทางการเกษตร) 
รางวัลที่ 2 นายชาญ เถาวันนี โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
(การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดไอออนโลหะหนักด้วยสารดูดซับแมกนีไทต์ในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ) 
รางวัลที่ 3 นางสาววนิดา ศิริเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
(การศึกษาสารสกัดจากหางไหลแดงในการสลบปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด)