ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางกิ่งกาญจน์ กันนาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
(ความหลากหลายของวัชพืชที่กินได้ในนาข้าว)
รางวัลที่ 3 นายศิลปกรณ์ จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม
(ระบบหมุนตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงดุลสำหรับโซลาร์เซลล์)
รางวัลชมเชย นางสาวเรวดี อนุรักษ์ โรงเรียนโศภณคณาภรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
(รถไถพรวนดินระหว่างแถวปลูกพืชผักและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ)
รางวัลชมเชย นายกีรติ ทะเย็น โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
(การศึกษาผลของสารสกัดจากยางมะละกอต่อการป้องกันความเสียหายของต้นกาแฟพันธุ์อาราบีกาจากหนอนเจาะต้นกาแฟและด้วงหนวดยาว)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(อิทธิพลของแสงต่อสีของเปลือกและคุณภาพของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว)
รางวัลที่ 3 นายสุเทพ แพทย์จันลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
(การแยกส่วนออกฤทธิ์และการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในคนจากสารสกัดผลมะกอกที่แยกได้จากคอลัมน์โครมาโทกราฟี)
รางวัลที่ 3 นางสาวประเทืองสุข มณีล้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีต่อการติดผลและป้องกันแมลงศัตรูสบู่ดำ)
รางวัลชมเชย นายเสน่ห์ ชุมแสน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง
(เตายิปซัม 2012)