ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางสาววราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์, โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น
(การเพาะเลี้ยงชวนชมให้ได้โขดที่โดดเด่นสวยงาม)
รางวัลที่ 2 นายบรรจบ ชูใจ, โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี
(จักรยานยนต์เรือท้องแบน)
รางวัลที่ 3 นางธนนันท์ ดวงแก้ว, โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
(โมเดลดินปั้นเทียม)
รางวัลชมเชย นายเสริญ สุวรรณชาตรี, โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี
( แบบจำลองระบบไหลเวียนโลหิต)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายศรีธร มูลมณี, โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย
(เครื่องส่งลูกเทเบิลเทนนิส)
รางวัลที่ 2 นายสมสิทธิ์ จตุพรฆ้องชัย, โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(เครื่องกดนับผู้ใช้บริการห้องสมุด)
รางวัลที่ 3 นางมยุรีย์ คนเจน, โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(เครื่องปอกเปลือกกุ้งมหัศจรรย์)
รางวัลชมเชย นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์, โรงเรียนพนมสาร ?พนมอดุลวิทยา? อ.พนมสาร จ.ฉะเชิงเทรา
(การควบคุมเพลี้ยอ่อนบนต้นถั่วฝักยาวด้วยแมลงหางหนีบ (สีดำ) และ ด้วงเต่าลาย)
รางวัลชมเชย นายชัยพร พัฒนจักร, โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู
(เครื่องสาวไหมไฟฟ้าแบบ 2 หัวสาวุ)