ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นางสาวมนสวรรค์ ภูยาดาว, โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง
(การศึกษาสารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญและประโยชน์ของประดู่บ้าน) 
รางวัลที่ 2 นางสงบ บุญมาก, โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(เรือ แพ และเสื้อชูชีพจากขวดพลาสติก) 
รางวัลที่ 3 นายทองใบ อู่เงิน, โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
(หน้ากากปลอดภัย) 
รางวัลชมเชย นายพินิจ โพธิ์ดิลก, โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น
(เครื่องเตือนแผ่นดินไหว พี-3) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางปิ่น ช่างทอง, โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง
(การศึกษาพืชที่มีสารก่อให้เกิดไซยาไนด์) 
รางวัลที่ 2 นายชาญ ชูดวงแก้ว, โรงเรียนพนมสาร “พนมอุดมวิทยา” อ.พนมสาร จ.ฉะเชิงเทรา
(ชุดทดลองวัดช่วงเวลาการตกของวัตถุอย่างอิสระและคาบเวลาของซิมเปิลเพนดูลัม) 
รางวัลที่ 3 นายประยูร บุญยืน, โรงเรียนท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(นาฬิกาโปรแกรม) 
รางวัลชมเชย นางเกศินี ศรีวรรณา, โรงเรียนสีคิ้ว ?สวัสดิ์ผดุงวิทยา? อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(ถังบำบัด) 
รางวัลชมเชย นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี, โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
(การสร้างอุปกรณ์การกลั่นด้วยไอน้ำอย่างง่าย ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร)