ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายทวี มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา อ. สทิงพระ จ. สงขลา
(รูปทรงเรขาคณิตกับการออกแบบชุดฝึกทักษะตะกร้อ)
รางวัลที่ 2 นางโศจิกานต์ สตาภรณ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.เมือง จ. นครนายก
(กล่องฆ่าเชื้อรุ่นประหยัด)
รางวัลที่ 3 นางสาวมนสวรรค์ ภูยาดาว โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
(ศึกษาการพัฒนาเทียนไขธรรมชาติจากดินสอพองและไขมันแปรรูป)
รางวัลชมเชย นางสาวนิตยา อุดทาคำ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา อ.เปือยน้อย จ. ขอนแก่น
(ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หน้าดินในคลองสมถวิล เทศบาลเมืองมหาสารคาม)
รางวัลชมเชย นายวุฒิพงษ์ เชื้อคมตา โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(ระบบไหลเวียนโลหิตประจักษ์ด้วยตา)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
(การใช้สารสกัดซาโปนินอย่างหยาบจากโคนของหน่อไม้ฝรั่งในการยับยั้งเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในมนุษย์)
รางวัลที่ 2 นางสถาปนา พันยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
(การศึกษาการสกัดสารเคลือบเงาไม้จากเมล็ดมะขาม)
รางวัลที่ 3 นางสาวกวิยา พร้อมมูล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
(การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง)
รางวัลชมเชย นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(การพัฒนากระดาษจากเส้นใยของใบตะไคร้ที่ใช้สารยึดติดจากยางพารา)
รางวัลชมเชย นายอมรเทพ สุ่มมาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(รถตัดหญ้าพลังแสงอาทิตย์)